LNG核心工艺模块大型设备安装尺寸控制测量技术探讨
张明浩, 田从永, 李家军, 杨青峰, 刘荣坤, 杨建昌
 Discussion on Dimension Control Measurement Technology of  Large Equipment Installation for LNG Core Process Module
ZHANG Ming-hao, TIAN Cong-yong, LI Jia-jun, YANG Qing-feng, LIU Rong-kun, YANG Jian-chang
海洋工程装备与技术 . 2019, (2): 530 -535 .  DOI: 10.12087/oeet.2095-7297.2019.02.10