Optimization in the Control Modes for Propane Compressor in C3/MRC Liquefaction Process
Hong-yu PAN, Shun-li LI, Yu-xing LI, Jian-lu ZHU
Ocean Engineering Equipment and Technology . 2015, (3): 157 -162 .