Taut Mooring System Design and Analysis of Octagon FDPSO
Qiang SUN, Qing-hui DONG, Gui-sheng PENG, Tian TIAN, Bin XIE, Shi-sheng WANG, Xi-chong YU, Jing-rui ZHAO
Ocean Engineering Equipment and Technology . 2015, (3): 175 -183 .