Global Response Analysis for the Deep-Sea Umbilical
Xi-qia CHEN, Lei-jian SONG, Xia-ying DU, Jun WAN, Shi-xiao FU
Ocean Engineering Equipment and Technology . 2015, (2): 111 -117 .