Multiaxial Fatigue Assessment of Pile Leg Joint under Complex Stress State
Ying-fang LIU, Hong-feng LIU, Fu-hong JIANG, Li-zhong SAN, Yan-feng WANG, Wan-xiong XU
Ocean Engineering Equipment and Technology . 2015, (2): 75 -79 .