Technical Status and Developing Trend of Vertical Lay System for Flexible Pipe Laying
CHEN Xiaodong, SUN Kun, ZHANG Xiwei, PENG Yong, YANG Sheng, LIU Wen
Ocean Engineering Equipment and Technology . 2023, (2): 22 -29 .