Application of Ship 3D-modeling based on NURBS surface

ZHANG Dapeng, YAN Jin, ZHAO Bowen, HOU Ling, ZHU Keqiang
Ocean Engineering Equipment and Technology . 2023, (3): 24 -32 .