Journal of Tissue Engineering and Reconstructive Surgery ›› 2013, Vol. 9 ›› Issue (2): 61-65.doi: 10.3969/j.issn.1673-0364.2013.02.001

• Original article •     Next Articles

The Construction of Tissue Engineered Cartilage by Using Chondrocyte Cell-Sheet in Goat Model

TAO Ran,LIU Yi,YIN Zongqi,WANG Zhenxing,LI Dan,ZHOU Guangdong   

  • Published:2020-07-23
  • Contact: 国家高技术发展计划重大专项(863项目);国家自然科学基金项目

CLC Number: